Hercegovačka 8, Split

 

 

Jadro i Žrnovnica, rijeke koje život znače

Za područje grada Splita i aglomeracije Split-Solin izvorište pitke vode predstavlja izvor rijeke Jadro, te u manjoj mjeri kaptaža rijeke Žrnovnice

Izvorišta "Jadro" i "Žrnovnica" nalaze se u podnožju Mosora i Kozjaka. Izvor Jadro nalazi se na 33 m.n.m. a izvor Žrnovnice, koji ima različite točke izviranja, od 77 do 90 m.n.m. Izvor Jadro opskrbljuje grad Split pitkom vodom još od rimskog doba. Izvori Jadro i Žrnovnica pripadaju istoj geohidrološkoj strukturi i dijele isto slivno područje.

Tijekom proteklog desetljeća provedeno je više istraživanja i izrađeno više studija vezanih uz geo-hidrološki sustav s ciljem postizanja održivog upravljanja podzemnim vodnim resursima, posebno zbog važnosti tih izvora za vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir. Veličina sliva procjenjuje se na 450 km2, međutim usprkos intenzivnim istraživanjima stvarna površina još nije točno definirana. Postoji mogućnost da je sliv znatno veći i postoje dokazi o podzemnoj vezi između Cetine i Jadra.

Sliv karakterizira tipična forma krša, dio Dinaridskih Alpa. Tok podzemnih voda brzo se širi i kao posljedica toga strujanje na izvorima ima jake sezonske varijacije. Minimalni protok se bilježi u ljetnim mjesecima. Najveći je protok u ranim zimskim mjesecima. Rijeka Jadro ulijeva se u Kaštelanski zaljev sjeverno od splitskog poluotoka i ima duljinu od 4,1 km. Izvori Žrnovnice napajaju rijeku Žrnovnicu koja se ulijeva u more južno od splitskog poluotoka u Stobreču i ima duljinu od ca 4,9 km. Osim mnogih malih izvora postoje dva dominantna izvora pitke vode. To su izvori "Jadro" i "Žrnovnica" koji se nalaze u podnožju Mosora i Kozjaka. Izvor Jadro nalazi se na visini od 33 m.n.m., a izvor Žrnovnice na visini od 77 m.n.m. Sa izvorišta rijeke Jadro, grad Split opskrbljuje se pitkom vodom još od rimskog doba.

Tijekom proteklog desetljeća proveden je niz istraživanja i izrađena značajna studijska dokumentacija vezana uz geo-hidrološki sustav s ciljem postizanja održivog upravljanja podzemnim vodnim resursima posebno zbog važnosti tih izvora za vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir.

Izvor rijeke Žrnovnice

Voda sa izvora rijeke Žrnovnice koristi se za opskrbu malog dijela aglomeracije (naselja Sitno, Srinjine, Žrnovnica i Korešnica). Jednostavne zahvatne konstrukcije zahvaćaju vodu, a prijenos se odvija cjevovodima. Ove građevine nisu u nastavku analizirane.

Izvor rijeke Jadro

Izvor rijeke Jadro koristi se u vodoopskrbi još od rimskog doba. Velika dostupnost vode zadovoljavajuće kvalitete bila je pokretač razvoja Splita.

Drevni rimski sustav vodovoda zahvaća vodu neposredno na izvoru a transport vode odvijao se kanalom, djelomično izgrađenim u obliku akvadukta, do Dioklecijanove palače na udaljenosti od cca 9,5 km. Kako bi se osigurao kontinuirani pad od izvora Jadro prema palači, tzv. Dioklecijanov kanal sagrađen je s građevinama na i ispod tla (7.100 m), u usjecima (100 m), u tunelima (1.700 m) i na mostovima (600 m). Vodovod je sagrađen krajem 3. stoljeća, uništen velikim dijelom tijekom 7. stoljeća i obnovljen krajem 19. stoljeća. Od ukupne duljine, 35% sačuvano je u izvornom stanju, 25% je ponovo izgrađeno (1878. do 1879.), a 40% je obnovljeno.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.