Hercegovačka 8, Split

 

 

Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva sa rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita

Otpadne vode sjevernog dijela grada Splita prirodno gravitiraju prema Kaštelanskom zaljevu. Sustav je izgrađen kao mješoviti sustav odvodnje. Većina otpadnih voda otječe prema CS Duje, transportira se do CS Dujmovača i precrpljuje dalje u pravcu UPOV-a Stupe. Dio otpadnih voda gravitira izravno crpnoj stanici CS Dujmovača. Uzvodno od CS Duje izgrađen je kišni preljev s rasteretnim kanalom i ispustom u more Kaštelanskog (Vranjičkog) zaljeva. Osim ovog preljeva, na sjevernom slivu izgrađena su još tri kišna preljeva. Ovi kišni preljevi nemaju izgrađene rasteretne kanale sa ispustom u more već funkcioniraju kao svojevrsni razdjelnici dotoka unutar sustava.

U sklopu projekta pristupiti će se velikom broju aktivnosti koje uključuju: 

Sustav odvodnje:

 • Izgradnja 15.001 m kanalizacijske mreže
 • Rekonstrukcija 1.853,5 m kanalizacijske mreže
 • Sanacija 11.242 m kanalizacijske mreže
 • Izgradnja 9 Crpnih stanica
 • Izgradnja 2.182 m tlačnih cjevovoda
 • Izgradnja 2 Kišna preljeva
 • Izgradnja 7 Retencijskih bazena
 • Izgradnja 2.176 m kabelske kanalizacije
 • Priprema izvedbe za 368 kućnih priključaka

Sustav vodoopskrbe:

 • Izgradnja 1.985 m vodoopskrbnih cjevovoda
 • Izgradnja 1 vodospreme
 • Priprema izvedbe za 11 kućnih priključaka
   

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.