Hercegovačka 8, Split

 

 

Radovi na izgradnji sekundarne kanalizacijske mreže naselja Srinjine

Naselje Srinjine nalazi se uz vodotok Vilar koji je trenutno  u nezadovoljavajućem stanju. Na području naselja nema sustava odvodnje već se otpadne vode zbrinjavaju putem crnih jama koje zagađuju okoliš i spomenuti vodotok. Žurnim rješavanjem odvodnje otpadni voda ovog naselja spriječiti će daljnje pogoršanje stanja ovog vodotoka. Projektom "Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin"  osigurati će se postavljanje novih kanalizacijskih cijevi, započet će radovi na kolektoru S1 te će se postojeći azbestno cementni cjevovod zamijeniti novim i napraviti privremeni provizorij za vodoopskrbu kućanstva. Vrijednost radova iznosi 14.975.000,00 kuna, a rok njihova završetka je 18 mjeseci.

Ugovoreni radovi predviđaju izgradnju kanalizacijskih kolektora u duljini 3.724,4 metara, cjevovoda za kućne priključke 1.190 metara i izmještanje postojećeg vodovoda u duljini 2.339,9 metara. Prilikom njihova izvođenja bit će nužno paralelno izvoditi i radove na zaštiti i izmještanju dijela postojećih elektroničkih (EKI) i elektro-energetskih (EE) instalacija položenih u koridoru projektirane kanalizacijske mreže.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.