Hercegovačka 8, Split

 

 

SDNU i regulacija dovoda vode izvorište Jadro – CS Ravne Njive

Najveći prioritet u smanjenju gubitaka vode na dovodu sa izvora rijeke Jadro predstavlja smanjenje količine prelijevanja na lokaciji CS Ravne Njive. Količinu prelijevanja moguće je značajno smanjiti ugradnjom nove automatizirane zapornice na Splitskom kanalu, ugradnjom više mjerača protoka na kanalima i cjevovodima te na preljevu kao i upotrebom inteligentnog SCADA sustava (SDNU).  

Mjerenje protoka u dva kanala (Splitski kanal i Dioklecijanov kanal) važan je instrument za uspostavljanje razumno preciznih informacija o stvarnim protocima kanala, ali također pruža informacije o gubicima i nezakonitoj potrošnji vode. 

Postojeći Sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) objektima vodoopskrbe i odvodnje pod upravljanjem VIK-a sastoji se od jednog glavnog centra „KOPILICA“ i četiri podcentra.

Glavni centar SDNU Kopilica je zajednički objekt Aglomeracije Split-Solin (skraćeno: Aglomeracija S-S) i Aglomeracije Kaštela-Trogir (skraćeno: Aglomeracija K-T). Isto se odnosi na podcentar sustava vodoopskrbe na lokaciji Kunčeva Greda, obzirom da se iz istog nadzire pravac vodoopskrbe Solin-Kaštela-Trogir.

U sklopu projekta pristupiti će se sljedećim aktivnostima:

  • Nabava i ugradnja opreme SDNU za revitalizaciju centara/podcentara i integraciju novih objekata vodoopskrbe i odvodnje u SDNU
  • Rekonstrukcija zahvatne građevine i ugradnja nove zapornice na Splitskom kanalu
  • Izgradnja 15 pregrada na Dioklecijanovom kanalu za očuvanje omočenog oboda
  • Ugradnja 9 mjerača protoka
  • Algoritam za kontrolu protoka kroz Splitski kanal
  • SCADA sustav kontrole protoka na dovodu Jadro-Ravne Njive
  • Implementacija, kalibracija i „korak po korak“ optimizacija prelijevanja na preljevu Ravne Njive.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.