Hercegovačka 8, Split

 

 

Spoj sustava odvodnje južnog sliva na CUPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč

Stobreč je naselje na poluotoku istočno od Splita, danas zapravo njegovo predgrađe s 2.978 stanovnika (2011.). Nalazi se na mjestu antičkog naselja Epetiona, nedaleko od ušća rijeke Žrnovnice u more. Sliv Stobreča obuhvaća područje Strožanca, Stobreča, Šina i Sirobuje. Kroz područje Stobrečke uvale prolazi postojeći podmorski ispust mehanički pročišćenih otpadnih voda, ukupne dužine podmorske dionice cca 2.750 m do lokacije ispuštanja u Bračkom kanalu.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda “Stupe“ smješten je sjeverno od Trgovačko-transportnog terminala Split (u daljnjem tekstu TTTS), na lokaciji Stupe. Pročišćene se vode podmorskim ispustom odvode u Brački kanal. Nakon provedene analize pokazalo se da na području splitskog poluotoka ne postoji odgovarajući prostor na koji bi se smjestio uređaj za pročišćavanje, pa je kao najpovoljnije rješenje odabran prostor Stupe, sjeverno od TTTS-a i istočno od gradske deponije otpada Karepovac. Odabrana lokacija dovoljno je udaljena od urbanih sredina, a svojim postojanjem neće ugroziti namjenu okolnog terena.

U okviru I faze izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) izvedeni su glavni objekti i ugrađena osnovna oprema za pred-tretman mješovitih otpadnih voda Sjevernog sliva grada Splita, sliva Solina i sliva Stobreča, Klis i Dugopolje.

NA UPOV Stupe se sustavom crpnih stanica i kanalizacijskim cjevovodima, koji prolaze hidrotermičkim tunelom od područja Mejaša do lokacije Stupe, dovodi i pročišćava otpadna voda sjevernog dijela Grada Splita. Otpadne voda južnog dijela grada se gravitacijski slijeva prema području gradske luke i lokaciji Katalinića Brig, gdje se nalazi crpna stanica koja kroz dugački podmorski ispust prepumpava otpadne vode iz južnog sliva Grada Splita u Brački kanal.

Spoj sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč podrazumijeva izgradnju sustava za precrpljivanje otpadnih voda južnog sliva grada od gradske luke prema TTTS-u i zajedničkom uređaju za pročišćavanje, gdje će se otpadne vode prije ispuštanja u Brački kanal pročistiti biološkim metodama do II. stupnja pročišćavanja. To obuhvaća provođenje sljedećih aktivnosti odnosno zahvata:

Sustav odvodnje:

  • Izgradnja 7.620 m kanalizacijske mreže
  • Izgradnja 4 Crpne stanice
  • Izgradnja 5.450 m tlačnih cjevovoda
  • Rekonstrukcija 1 Crpne stanice
  • Izgradnja 3 kišna preljeva
  • Izgradnja 4.283 m podmorskih ispusta (kopnena i morska dionica)
  • Izgradnja 4.392 m kabelske kanalizacije

Sustav vodoopskrbe:

  • Izgradnja 3.484 m vodoopskrbnih cjevovoda
  • Rekonstrukcija 796 m vodoopskrbnih cjevovoda.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.