Hercegovačka 8, Split

 

 

Spoj sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč – priprema tendera za objavu u sustavu EOJN-a

Spoj sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč – priprema tendera za objavu u sustavu EOJN-a

U veljači 2022.godine je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole što nije bilo moguće bez pravomoćne lokacijske dozvole koja je ishođena tek nakon dugotrajnih upravnih postupaka zbog žalbe stranke.

Kako bi se obavio ovaj značajan korak čekalo se službeno pokretanje postupka izvlaštenja. Njemu je pak prethodio vrlo dugotrajan i kompliciran postupak izrade vještačenja na svim parcelama u obuhvatu tog dijela projekta.

Natječajna dokumentacija za ovaj dio projekta je izrađena i poslana na reviziju kontrolnom tijelu. Planirana objava u sustavu EOJN očekuje se tijekom ožujka ove godine.

Spoj sustava odvodnje južnog sliva na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč podrazumijeva izgradnju sustava za precrpljivanje otpadnih voda južnog sliva grada od gradske luke prema Trgovačko-transportnom terminalu Split i zajedničkom uređaju za pročišćavanje (UPOV Stupe), gdje će se otpadne vode prije ispuštanja u Brački kanal pročistiti biološkim metodama do II. stupnja pročišćavanja. To obuhvaća provođenje sljedećih aktivnosti odnosno zahvata:

Sustav odvodnje:

  • Izgradnju 7.620 m kanalizacijske mreže
  • Izgradnju 4 Crpne stanice
  • Izgradnju 5.450 m tlačnih cjevovoda
  • sanaciju 1 Crpne stanice
  • Izgradnju 3 kišna preljeva
  • Izgradnju 4.283 m podmorskih ispusta (kopnena i morska dionica)
  • Izgradnju 4.392 m kabelske kanalizacije

Sustav vodoopskrbe:

  • Izgradnju 3.484 m vodoopskrbnih cjevovoda
  • Rekonstrukciju 796 m vodoopskrbnih cjevovoda

Dio trase ovog spoja je i dionica Duilovo-Stobreč gdje se cjevovodi polažu u obalni nasip. Projektom je predviđeno da se po nasipu uredi prometnica radi pristupa i održavanja cjevovoda.

Kako bi stanovnici ovog područja još više baštinili Projekt aglomeracije Split Solin na ovom dijelu trase uredit će se i šetnica duljine 1.7 km.