Hercegovačka 8, Split

 

 

Sustav odvodnje otpadnih voda na našem području

Razvoj i upravljanje sustavom odvodnje otpadnih voda utkano je u našu povijest

Prvi začeci izgradnje kanalizacije na ovom prostoru, datiraju još od trećeg stoljeća u gradu Splitu i to oko Dioklecijanove palače. Za vladavine cara Dioklecijana, u vrijeme izgradnje njegove rezidencije u III. st .n.e., izgrađen je 9 km dug vodovod, sa 4 akvadukta i tunelom, što predstavlja remek djelo graditeljstva. Unutar Dioklecijanove palače sustavom kanala riješena je odvodnja vode u more, a otpadne vode izvan zidina otjecale su prirodnim potocima. Paralelno sa širenjem urbaniziranog prostora, nadograđivala se i razvijala kanalizacijska mreža. Pri tome je odvodnja pojedinih dijelova grada rješavana parcijalno, za svako pojedino područje, tako da je kanalizacijsku mrežu činio veći broj zasebnih slivova unutar kojih bi se prikupljene otpadne vode najkraćim putem dovodile do obalnih ispusta i bez prethodnog tretmana ispuštale u more.

Cjelovit koncept kanalizacijskog sustava, kao dugoročno rješenje odvodnje otpadnih voda na ovom području, usvojen je Idejnim rješenjem "Kanalizacijski sustav Split-Solin" iz 1988. god. Prema usvojenom konceptu sve otpadne vode s ovog područja objedinjuju se sustavom kolektora i crpnih stanica na jedinstveni uređaj za pročišćavanje Stupe, lociran kod TTTS-a u Stobreču, odakle se nakon pročišćavanja dugim podmorskim ispustom ispuštaju u Brački kanal.

Sustavna izgradnja kanalizacijskog sustava Split- Solin započela je 1997. godine.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

 

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.