Hercegovačka 8, Split

 

 

Svjetski dan voda 2022. – Zaštita podzemnih voda

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine od 1993. godine.  Njegov je naglasak na važnost vode, a koordiniraju ga Ujedinjeni narodi. Svjetski dan voda slavi vodu i podiže svijest o 2 milijarde ljudi koji žive bez pristupa zdravoj vodi.

Ove je godine Svjetski dan voda usmjeren na podizanje svijesti zaštite, očuvanja i pravilnog upravljanja podzemnim vodama.

Podzemne vode su nevidljive, ali je njihov utjecaj vidljiv posvuda. Izvan vidokruga, pod našim nogama, podzemna voda je skriveno blago koje obogaćuje naše živote. U najsušnijim dijelovima svijeta, to je možda jedina voda koja je dostupna ljudima.  Gotovo sva tekuća slatka voda u svijetu je podzemna voda, koja je osnova  za  opskrbu pitkom vodom, poljoprivredu, industriju i ekosustave.

Podzemna voda je voda koja se nalazi ispod zemlje u vodonosnicima, koji su geološke formacije stijena, pijeska i šljunka koje mogu zadržati vodu. U mnogim područjima se prekomjerno koriste ili pak onečišćuju. Onečišćenje podzemnih voda poseban je problem za koji ponekada trebaju desetljeća ili čak stoljeća kako bi se sanirao.

Istraživanje, zaštita i održivo korištenje podzemnih voda bit će ključno za preživljavanje i prilagodbu klimatskim promjenama te zadovoljavanje potreba rastuće populacije.

Za krško područje Splitsko - dalmatinske županije karakteristično je obilje oborina, ali ipak oskudijeva vodom, jer se voda gubi u pukotinama i najvećim dijelom otječe podzemnim tokovima. Međutim, krška polja čine slivna područja u kojima se voda skuplja, podzemnim tokovima drenira, te na pojedinim mjestima izvire dajući obilne količine vode.

Većina izvora je poslužila kao baza za vodozahvate u priobalnom području Dalmacije. Tako Jadro opskrbljuje Split, Solin,  Kaštela i Trogir, izvor Kosinac i Ruda Sinj i Trilj, izvor Opačac, Imotski, izvor Cetine Vrliku.

Izvor Jadra najznačajniji je objekt u vodoopskrbnom sustavu grada Splita. Zbog naglog razvoja grada došlo je do znatnih promjena u širem slivnom  području, ali i u neposrednoj blizini samog izvorišta. U zadnjih nekoliko godina došlo je do dinamične urbanizacije na području cijelog sliva, što nažalost uzrokuje i negativne promjene u kakvoći podzemne vode.  

Tijekom proteklog desetljeća proveden je niz istraživanja i izrađena značajna studijska dokumentacija vezana uz geo-hidrološki sustav s ciljem postizanja održivog upravljanja podzemnim vodnim resursima posebno zbog važnosti tih izvora za vodoopskrbni sustav Split-Solin-Kaštela-Trogir.

Projekt poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin kroz poduzete aktivnosti doprinijet će i zaštiti podzemnih voda. Projektom će se osuvremeniti sustav odvodnje otpadnih voda što znači da će se stanovnici prestaju koristiti septičkim jama koje su vrlo često nepropisno izvedene i predstavljaju izvor zagađenja.

U pogledu zaštite izvora rijeke Jadro s kojeg se zahvaća voda za vodoopskrbu stanovništva, najveću važnost ima upravo izgradnja sustava odvodnje na području Dugopolja i Klisa, koji se nalaze u slivu izvorišta.

Izgradnja sustava odvodnje na području Solina ima značajan utjecaj na zaštitu rijeke Jadro od zagađenja, a  izgradnja ostalog dijela sustava odvodnje u sklopu aglomeracije u područjima Grada Splita, Grada Solina te Općine Podstrana je direktno u funkciji zaštite kvalitete mora kao eko sustava i kao temelja turističkog razvoja.

Moramo zaštititi podzemne vode od onečišćenja i koristiti ih održivo, uravnotežujući potrebe ljudi i planeta. Vitalna uloga podzemnih voda u sustavima vodoopskrbe , poljoprivredi, industriji, ekosustavima i prilagodbi na klimatske promjene mora se odraziti u kreiranju politike održivog razvoja u kojoj je osmišljen i u kojoj se i provodi Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin.

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Sadržaj ovog priopćenja je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.