Hercegovačka 8, Split

 

 

Tijek postupaka javne nabave za „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Split-Solin obuhvaća provedbu brojnih postupaka javne nabave za različite faze projekta, odnosno pojedinih ugovora koji obuhvaćaju specifične radove odnosno ostale usluge potrebne za provedbu projekta kao što je primjerice nadzor.

U postupku je trenutno nekoliko javnih nabava:

  1. Odluka o odabiru ponuditelja EGIS INTERNATIONAL s ponudom vrijednom 40.015.000,00 kuna (bez PDV) za usluge nadzora nad gradnjom za Ugovore -6. donesena je 10. rujna 2021. godine, na koju je zajednica ponuditelja INSTITUT IGH d.d./EPTISA ADRIA d.o.o. izjavila žalbu te je žalbeni postupak u tijeku.
  2. Okončano je ocjenjivanje ponuda za odabir izvođača radova na Ugovoru  br. 3 “Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva sa rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita” no čeka se s donošenjem Odluke o odabiru izvršitelja za usluge nadzora nad gradnjom za ugovore 1-6 da bi se objavila Odluka o odabiru izvođača radova za Ugovor  br. 3., jer je ugovor koncipiran na način da izvođača u posao uvodi nadzorni inženjer.

Procijenjena vrijednost nabave radova za Ugovor br. 3. je 173.415.508 i sve 4 dostavljene ponude promašile su tu vrijednost za prosječnih 27,36 %. Ovaj ugovor je vrlo značajan za Grad Split jer će njegovom realizacijom stanovnici Kamena, Šina i Neslanovca napokon dobiti kanalizaciju.

Ugovorom br. 3. je obuhvaćeno:
sustav odvodnje:

- Izgradnja 16.699 m kanalizacijske mreže

- Rekonstrukcija 1.853,5 m kanalizacijske mreže

- Sanacija 11.242 m kanalizacijske mreže

- Izgradnja 9 Crpnih stanica

- Izgradnja 2.182 m tlačnih cjevovoda

- Izgradnja 2 Kišna preljeva

- Izgradnja 7 Retencijskih bazena

- Izgradnja 2.176 m kabelske kanalizacije

- Priprema izvedbe za 379 kućnih priključaka

sustav vodoopskrbe:

- Izgradnja 1.985 m vodoopskrbnih cjevovoda

- Izgradnja 1 vodospreme

- Priprema izvedbe za 103 kućna priključka.

  1. U tijeku je i postupak javne nabave za Ugovor br. 4 za koji je predviđeni rok za dostavu ponuda studeni 2021.
  2. Također, u tijeku je i postupak javne nabave za usluge Upravljanja projektom – vanjski suradnici

"Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.