Hercegovačka 8, Split

 

 

U novoj godini u tijeku su brojni postupci javne nabave bitni za provedbu projekta „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Split-Solin obuhvaća provedbu brojnih postupaka javne nabave za različite faze projekta, odnosno pojedinih ugovora koji obuhvaćaju specifične radove odnosno ostale usluge potrebne za provedbu projekta.

S početkom nove godine, finaliziran je postupak nabave za jedan od najznačajnijih ugovora u sklopu Projekta, Ugovor o uslugama nadzora nad gradnjom za ugovore  1-6  (UPOV, mreža, SDNU) u okviru „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“. Ugovor je potpisan 14. siječnja, u vrijednosti od 33.686.524,00 HRK bez PDV-a. Usluge nadzora u okviru ovog Ugovora obuhvaćaju usluge stručnog  građevinskog, strojarskog, elektro i geodetskog nadzora te provedbe ugovora o radovima.

Trenutno su u različitim fazama postupka javne nabave i drugi elementi projekta „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ :

  1. Spoj sustava odvodnje južnog sliva na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč

U tijeku je procedura postupka javne nabave.. Radovi u sklopu ovog elementa obuhvaćaju unapređenje sustava odvodnje (izgradnju 7.620 metara kanalizacijske mreže, izgradnju 4 crpne stanice, izgradnja 5.450 metara tlačnih cjevovoda, rekonstrukciju jedne crpne stanice, izgradnju 3 kišna preljeva, izgradnju 4.283 metra ispusta računajući kopnene i podmorske dionice, izgradnju 4.392 metra kabelske kanalizacije) te sustava vodoopskrbe (izgradnju 3.484 m vodoopskrbnih cjevovoda i rekonstrukciju 796 metara vodoopskrbnih cjevovoda). 

  1. Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita

Ovaj element provedbe ugovora obuhvaća također unapređenje sustava odvodnje i vodoopskrbe. Radovi na sustavu odvodnje uključivati će izgradnju 15.001 metara kanalizacijske mreže, rekonstrukciju 1.853,5 metara te sanaciju 13.614 metara  kanalizacijske mreže, izgradnju 9 crpnih stanica, izgradnju 2.245 metara tlačnih cjevovoda, izgradnju 2 kišna preljeva, izgradnju 7 retencijskih bazena, izgradnju 2.177 metara kabelske kanalizacije i pripremu izvedbe za 465 kućnih priključaka. Radovi na sustavu vodoopskrbe uključivati će izgradnju 3.776 metara vodoopskrbnih cjevovoda, izgradnju 1 vodospreme i pripremu izvedbe za 103 kućna priključka.

Nakon provedenog postupka javne nabave, 22. prosinca 2021. donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. Na Odluku je izjavljena žalba koja je proslijeđena drugostupanjskom tijelu. Trenutno se čeka odluka o žalbi. Početak radova  se očekuje u II kvartalu 2022.g.

  1. Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i općina Podstrana, Klis i Dugopolje

Nakon provedenog postupka javne nabave i otvaranja pristiglih ponuda u studenom 2021., u tijeku je evaluacija ponuda. Ovaj element projekta obuhvaća radove na sustavu odvodnje (izgradnju 43.842 metra kanalizacijske mreže, izgradnju 16 crpnih stanica, izgradnju 5.773 metara tlačnih cjevovoda, izgradnju 20.118 metara kabelske kanalizacije, rekonstrukciju dvije crpne stanice i pripremu izvedbe za 1.309 kućnih priključaka) te radove u sustavu vodoopskrbe (izgradnju 27.082 metra i rekonstrukciju 3.485 metara vodoopskrbnih cjevovoda,  izgradnju 9 vodosprema i 8 crpnih stanica te pripremu izvedbe za 244 kućna priključka).Početak radova se očekuje u II kvartalu 2022.g.

  1. Projektiranje i nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe

Projekt dogradnje UPOV-a Stupe, kapaciteta 275.000 ES (ekvivalentni broj stanovnika) uključuje izradu glavnog projekta, izgradnju, montažu opreme i slično. Dokumentacija za ovaj element provedbe projekta „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ je u postupku provođenja javne nabave..

  1. Nabava opreme

Ovaj element projekta je u postupku provođenja javne nabave nabave i podrazumijeva 3 grupe kojima se uključuje nabava slijedeće komunalne opreme:

  • 1. grupa: Nabava specijalnog vozila za ispiranje i čišćenje sustava odvodnje sa nadogradnjom sustava za recikliranje
  • 2. grupa: Nabava 110 malih crpki za spajanje kućanstava na sustav javne odvodnje
  • 3. grupa: Nabava 23.000 vodomjera

 

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kn, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kn, 975.315.032,88 kn, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kuna ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.