JAVNO PREDSTAVLJANJE UGOVORA "SPOJ SUSTAVA ODVODNJE JUŽNOG SLIVA GRADA SPLITA NA UPOV STUPE I DOGRADNJA PODMORSKOG ISPUSTA STOBREČ"

U četvrtak, 14. ožujka s početkom u 17 sati u Osnovnoj školi Stobreč, održat će se javno predstavljanje Ugovora P1 - Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč u sklopu "Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin". 

Prezentaciji će nazočiti predstavnici Vodovoda i kanalizacije Split d.o.o., gradonačelnik Grada Splita Ivica Puljak i zamjenik gradonačelnika Grada Splita Antonio Kuzmanić.

Ugovor o radovima na „Spoju sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnji podmorskog ispusta Stobreč“ obuhvaća izgradnju 7.747 metara kanalizacijskih gravitacijskih cjevovoda, 7.475 metara tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, 5.640 metara cjevovoda podmorskih ispusta, 6.354 metara vodoopskrbnih cjevovoda, 4.325 metara kabelske kanalizacije potrebne za sustav daljinskog nadzora i upravljanjate 1.713 metara infrastrukturnog obalnog nasipa koji se proteže od Duilova do Stobreča, kao i kišne preljeve.

Pored navedenog ugovor obuhvaća, izgradnju, rekonstrukciju ili sanaciju procrpnih stanica. Riječ je o sanaciji i zamjeni opreme postojeće crpne stanice Katalinića brig, izgradnji nove crpne stanice Katalinića brig na istoj lokaciji s kapacitetom od 300 l/s, izgradnji crpne stanice Trstenik i crpne stanice Duilovo te rekonstrukciji i dogradnji crpne stanice Šine. Sve otpadne vode južnog sliva će se navedenim crpnim stanicama i sustavom gravitacijskih i tlačnih cjevovoda od Katalinića briga, preko Bačvica, Firula, Zente, Trstenika, Žnjana, Duilova i Stobreča precrpljivati do crpne stanice Šine te dalje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe, gdje će se pročišćavati na razinu 2. stupnja korištenjem biološkog pročišćavanja, nakon čega će se ispuštati u more Bračkog kanala putem dugačkog podmorskog ispusta.

Realizacijom ovog Ugovora postići će se pročišćavanje svih otpadnih voda grada Splita na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, što uključuje i otpadne vode južnog sliva Splita, što uključuje centar grada, Visoku, Mertojak, Žnjan i područje koje gravitira Bačvicama i podmorskom ispustu Katalinića brig. Kao dio ovih radova, planira se izgradnja novog podmorskog ispusta za preljevnih voda izvan uvale Trstenik kako bi se u velikoj mjeri (gotovo potpuno) smanjilo njihovo preljevanje u potok Trstenik. Podmorski ispust Katalinića brig, kroz koji se danas ispuštaju nedovoljno pročišćene otpadne vode u Brački kanal, u budućnosti će služiti samo za ispuštanje preljevnih oborinskih voda. Istovremeno, izgradnjom nove crpne stanice Duilovo i precrpljivanjem otpadnih voda u pravcu Stupa, bit će ukinut postojeći podmorski ispust nepročišćenih otpadnih voda na području Duilova.

Na dionici Duilovo - Stobreč planira se izgradnja obalnog nasipa duljine 1.713 metara s servisnom prometnicom duž vrha nasipa kako bi se omogućio pristup i održavanje cjevovoda i opreme unutar nasipa. Također će se urediti javna plaža na prvih 120 metara nasipa s objektima za zaštitu od valova. Prometnica duž nasipa bit će popločana, postavit će se javna rasvjeta, urbana oprema i uređenje krajobraza kako bi se stvorila javna šetnica.

Također će biti prezentirana idejna skica budućeg Sportsko rekreacijskog centra Stobreč koji obuhvaća sportsku dvoranu, bazen, kuglanu i vanjske sportske terene. Bit će riječ i o projektu izgradnje dvorane, nadogradnje i energetske obnove OŠ „Stobreč“ te obnovi pomoćnog igrališta NK "Primorac" i postavljanje umjetne trave i reflektora na glavno igralište NK "Primorac".

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.