KORAK BLIŽE DO SMANJENJA GUBITAKA U VODOOPSKRBNOJ MREŽI NA PODRUČJU AGLOMERACIJE SPLIT - SOLIN

Nakon otvorenog postupka javne nabave, u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin“, dana 30. lipnja 2023. godine potpisan je Ugovor za usluge – Tehnička pomoć za pripremu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži na području aglomeracije Split -Solin.

Ugovor su potpisali Tomislav Šuta, privremeni upravitelj Vodovoda i kanalizacije Split d.o.o. u ime Naručitelja i Zdenko Čelan, dipl. ing. građ., direktor tvrtke Hidroing d.o.o. u ime Izvršitelja.

Izvršitelj na navedenom Ugovoru je Zajednica ponuditelja koju čine tvrtke HIDROING d.o.o. iz Splita, INFRA PROJEKT d.o.o. iz Splita te IMGD d.o.o. iz Samobora, a vrijednost Ugovora je 540.181,83 eura bez PDV-a, odnosno 675.225,29 eura s PDV-om.

Ugovorene usluge obuhvaćaju tehničku pomoć u detekciji gubitaka vode u mreži, unapređenju GIS-a (geografski informacijski sustav u kojem je prikazana cjelovita mreža sa objektima vodoopskrbe, njihovim tehničkim karakteristikama i lokacijom na digitaliziranim kartama), zatim tehničku pomoć u izradi planova investicijskog održavanja mreže, izradi matematičkog modela vodoopskrbnog sustava i formiranja zona kontrole potrošnje vode i tlakova. Matematički model pruža mogućnost simulacije stanja u vodoopskrbnoj mreži i detekciji mjesta na kojima je potrebno izvršiti poboljšice.

Zadatak projektanta je da temeljem svega navedenog izradi koncepcijsko rješenje razvoja vodoopskrbne mreže kao dugoročnog strateškog dokumenta VIK-a radi budućih dodatnih rekonstrukcija i dogradnji mreže.

Uz navedeno projektant je obvezan izraditi algoritam za automatsko upravljanje zapornicama za zahvaćanje vode na izvoru rijeke Jadro, kako bi se smanjilo prelijevanje viška zahvaćene vode na glavnoj gradskoj crpnoj stanici – CS Ravne Njive, a sve u svrhu ekološke zaštite rijeke Jadro.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.