ODABRANI IZVOĐAČI NA UGOVORU OPTIMALIZACIJE SPOJA SUSTAVA ODVODNJE SJEVERNOG SLIVA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE GRADA SPLITA

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Split-Solin“ donesena je Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Ugovor 3 – Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita.

Naručitelj Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split nakon otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti odabrao je ponudu Zajednice ponuditelja CESTAR d.o.o. iz Splita te INNECTO d.o.o. iz Sinja. Vrijednost ponude iznosi 32.375.398,10 eura (243.932.436,96 kuna) bez PDV-a, odnosno 40.469.247,62 eura (304.915.546,20 kuna) s PDV-om.

Radovima iz ovog ugovora postići će se veći stupanj razdvajanja oborinskih voda od sanitarnih (kućanskih) otpadnih voda te će se time omogućiti prihvat i biološka obrada otpadnih voda sjevernog sliva Splita na UPOV-u Stupe, proširiti će se i poboljšati postojeća kanalizacijska i vodoopskrbna mreža te izvršiti sanacija postojeće kanalizacijske mreže na mjestima gdje su prethodno detektirana mjesta oštećenja ili propuštanja. U sklopu izgradnje nove kanalizacijske mreže obuhvatit će se pojedina gradska područja na kojima danas uopće nemaju izgrađen kanalizacijski sustav (npr. područje Kamena, ali i druga manja područja). Na sustavu odvodnje otpadnih voda izgradit će se 15.001 metar kanalizacijske mreže, devet crpnih stanica, 2.245 metra tlačnih cjevovoda, dva kišna preljeva, sedam retencijskih bazena te 2.177 metara kabelske kanalizacije. Ujedno, rekonstruirat će se 1.853,5 metara kanalizacijske mreže, sanirati 13.614 metara kanalizacijske mreže metodama bez iskopa te napraviti priprema za izvedbu 465 kućnih priključaka. Na sustavu vodoopskrbe u sklopu ovog Ugovora izgradit će se 3.776 metara vodoopskrbnih cjevovoda, izgraditi jedna dodatna vodosprema (15.500 m3) i napraviti priprema za izvedbu 103 kućna priključka.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.