ODRŽANO JAVNO OTVARANJE PONUDA ZA PROJEKTIRANJE I DOGRADNJU UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA STUPE

Nakon otvorenog postupka javne nabave za Ugovor 6 – „Projektiranje i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe“ u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“, u utorak 19. rujna 2023., u prostorijama Naručitelja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split održano je javno otvaranje ponuda. Za ovaj Ugovor ukupno su zaprimljene tri ponude.

Ponude su otvorene prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju elektronički dostavljenih ponuda, a ponuditelji su sljedeći:

  1. Zajednica ponuditelja: WTE WassertechnikGmbH, Essen i Hering d.d., Provo, s cijenom ponude od 79.245.400,00 eura bez PDV-a, odnosno 99.056.750,00 eura s PDV-om
  2. STRABAG AG, Spittal an der Drau, s cijenom ponude od 84.731.648,86 eura bez PDV-a, odnosno 105.914.561,08 eura s PDV-om
  3. Zajednica ponuditelja: China Roadand Bridge Corporation i Beijing Enterprises Water Group Limited, s cijenom ponude 64.495.257,76 eura bez PDV-a, odnosno 80.619.072,20 eura s PDV-om

Projektiranje i dogradnja UPOV-a (uređaja za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe podrazumijeva dogradnju UPOV-a veličine 275.000 ES (ekvivalent stanovnika) na drugi stupanj pročišćavanja uz osiguranje kapaciteta za prihvat i obradu mulja s UPOV-a Divulje i Čiovo.

U sklopu dogradnje UPOV-a obavljat će se i demontaža te zamjena strojarske i elektrotehničke opreme i instalacija na postojećem dijelu UPOV-a, adaptacija dijela postojećeg objekta mehaničkog predtretmana (proširenje laboratorija, adaptacija dijela objekta za pogonsko osoblje) i rekonstrukcija i dogradnja stanice za prihvat otpada iz septičkih jama. Nadalje, predviđena je izgradnja nove upravne zgrade, postrojenja za prisilno sušenje obrađenog mulja i kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i prirodnog plina.

Očekivano trajanje samih radova je 28 mjeseci od uvođenja u posao do početka probnog rada UPOV-a, odnosno 43 mjeseca do preuzimanja objekta na upravljanje od strane VIK-a (nakon uspješne provedbe probnog rada od 12 mjeseci i ishođenja uporabne dozvole u planiranom trajanju od 3 mjeseca).

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.