Osigurani preduvjeti za gotovo 6000 kanalizacijskih i 1400 novih i rekonstruiranih priključaka na vodoopskrbu

U okviru radova na tri aktivna ugovora aglomeracije na području Kaštela i Trogira izvedeno je ukupno 107 kilometra kanalizacijske te 75 kilometara nove i rekonstruirane vodoopskrbne mreže. Time su osigurani preduvjeti za gotovo 6000 novih kanalizacijskih priključaka i 1400 novih i rekonstruiranih priključaka na vodoopskrbu.

„Sva tri ugovora o radovima na području Kaštela i Trogira u visokom su postotku realizacije te je ostvaren značajan napredak u izgradnji nove vodno-komunalne infrastrukture. U fazi smo priključivanja velikog broja korisnika na cijelom području, timovi ViK-a odrađuju veliki posao na terenu, a posebno nas vesele pozitivni komentari stanovnika koji su spojeni na novu mrežu“, ističe Tomislav Šuta, privremeni upravitelj ViK-a.

Realizacijom projekta aglomeracije Kaštela-Trogir, vodoopskrbna mreža na području Kaštela, Trogira i Čiova proširit će se na dodatnih 7.700 stanovnika (2.548 priključaka) povećavajući stopu priključenosti na 99 %, dok će istodobno 32.477 stanovnika (8.613 priključaka) biti priključeno na kanalizacijski sustav čime će se priključenost podignuti sa sadašnjih 45 % na 97 %.

Također, kroz nabavu nove opreme u okviru projekta aglomeracije, jedan od ciljeva je i smanjenje gubitaka vode u sustavu te digitalizacija radijskih vodomjera sa svrhom racionalizacije poslovanja.

„Već sada, uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže, bilježimo smanjenje gubitaka vode u sustavu za 7%. Nabava novih radijskih vodomjera u okviru projekta aglomeracije potpora je uvođenju digitalnog očitavanja potrošnje, a samim time i racionalizacije poslovanja ViK-a jer će se smanjiti broj djelatnika“, naglašava Tomislav Šuta, privremeni upravitelj ViK-a.

Projekt Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela-Trogir ukupne vrijednosti 1,43 milijarde kuna, s 803 milijuna kuna sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014. – 2020.