POČINJU RADOVI NA JEDNOM OD NAJZNAČAJNIJIH UGOVORA U SKLOPU PROJEKTA AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN

Nakon okončanja složenog postupka javne nabave, u tijeku je priprema za potpisivanje ugovora o radovima „Spoj sustava odvodnje južnog sliva Grada Splita na UPOV Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč“ u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“

Naručitelj Vodovod i kanalizacija d.o.o. odabrao je ponudu zajednice ponuditelja STRABAG d.o.o. iz Zagreba i POMGRAD INŽENJERING d.o.o. iz Splita. Iznos ponude je 41.776.085,08 eura (314.761.913,06 kuna) bez PDV-a, odnosno 52.220.106,35 eura (393.452.391,33 kuna) s PDV-om.

U sklopu ovog Ugovora izgradit će se 7.747 metara kanalizacijskih gravitacijskih cjevovoda, 7.475 metara tlačnih kanalizacijskih cjevovoda, 5.640 metara cjevovoda podmorskih ispusta, 6.354 metara vodoopskrbnih cjevovoda, kišnih preljeva, 4.325 metara kabelske kanalizacije potrebne za potrebe SDNU te 1.713 metara infrastrukturnog obalnog nasipa od Duilova do Stobreča. Ujedno, predviđena je izgradnja/sanacija sljedećih crpnih stanica: sanacija postojeće CS Katalinića brigi izgradnja novih CS Katalinića Brig kapaciteta 300 l/s, CS Trstenik kapaciteta 500 l/s, CS Duilovo kapaciteta 600 l/s i CS Šine kapaciteta 680 l/s.

Na lokaciji postojeće crpne stanice Katalinića brig doći će do zamjene opreme postojeće crpne stanice te izgradnje nove crpne stanice za precrpljivanje otpadnih voda u pravcu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe. Postojeća crpna stanica će se zadržati za potrebe rasterećivanja viška oborinskih voda putem podmorskog ispusta. Nova crpna stanica Katalinića brig će precrpljivati otpadne vode u pravcu crpne stanice Trstenik, a ona prema crpnoj stanici Duilovo, koja dalje precrpljuje prema crpnoj stanici Šine. Sve otpadne vode iz crpne stanice CS Šine tlačnim cjevovodima odvode se do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe odakle se kopnenom i podmorskom dionicom dugačkog podmorskog ispusta ispuštaju u more Bračkog kanala.

Planiranim rješenjem predviđa se pročišćavanje svih otpadnih voda aglomeracije Split-Solin na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Stupe. Dosadašnje stanje je da se samo otpadne vode sjevernog sliva Splita pročišćavaju na UPOV Stupe. Ovim radovima će se i otpadne vode južnog sliva Splita, koji obuhvaća centar grada i sve južno od Vukovarske ulice, uključivo Visoku i Mertojak i Žnjan, što danas gravitira Bačvicama i podmorskom ispustu Katalinića brig novim crpnim stanicama i tlačno-gravitacijskim cjevovodima prebaciti do UPOV-a Stupe, gdje će se pročišćavati na razinu 2. stupnja pročišćavanja tehnologijama biološkog pročišćavanja i tek nakon toga kroz dugački podmorski ispust ispuštati u akvatorij Bračkog kanala.

U okviru projekta izgraditi će se novi podmorski ispust oborinskih voda izvan uvale Trstenik i reducirati njihovo rasterećivanje u potok Trstenik. Također, izgradnjom nove CS Duilovo ukinut će se postojeći  podmorski ispust nepročišćenih otpadnih voda na području Duilova.

Na dionici Duilovo – Stobreč predviđena je izgradnja obalnog nasipa u duljini od 1.713 metara sa servisnom prometnicom po kruni nasipa u svrhu pristupa i održavanja cjevovoda i opreme u trupu nasipa. Na početnom dijelu nasipa od 120 metara urediti će se javna plaža sa objektima za zaštitu od utjecaja valova. Servisna prometnica po kruni nasipa će se popločati, postaviti javna rasvjeta, urbana oprema i hortikulturno urediti te će se staviti u funkciju javne šetnice. Cijela dužina nasipa će se krajobrazno urediti  i integrirati u okoliš.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura (1.791.760.602,63 kuna), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura (1.419.408.482,096 kuna), 129.446.550,25 eura (975.315.032,88 kuna), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura (372.352.120,53 kuna) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.