POTPISAN UGOVOR ZA SUSTAV DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA TE REGULACIJU DOVODA VODE IZVORIŠTE JADRO – CS RAVNE NJIVE

U četvrtak, 22. veljače 2024. godine u sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“ u prostorijama Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split održano je potpisivanje Ugovora P5 – Sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) i regulacija dovoda vode izvorište Jadro – CS Ravne Njive.

Ugovor su potpisali direktor Miroslav Delić, dipl. iur. ispred Naručitelja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split te Ljubomir Božiković, direktor tvrtke ELMAP d.o.o. iz Podstrane koja će izvršavati radove. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.641.067,00 eura bez PDV-a, odnosno 3.301.333,75 eura s PDV-om. Rok završetka izvršenja Ugovora iznosi ukupno 36 mjeseci.

Postojeći Sustav daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) objektima vodoopskrbe i odvodnje pod upravljanjem VIK-a sastoji se od jednog glavnog centra „Kopilica“ i četiri podcentra. Kako bi se omogućilo uključivanje novih objekata Aglomeracije Split-Solin u glavni centar SDNU u Kopilici kao i podcentre Stupe, Ravne Njive i Kunčeva Greda, iste je nužno odnosno dograditi i novelirati u smislu nabave i ugradnje nove računalne opreme i programske podrške. Stoga, radovi na sustavu daljinskog nadzora i upravljanja uključuju hardwaresku i softwaresku revitalizaciju postojećih upravljačkih centara SDNU kako bi se u sustav mogli uspješno integrirati svi objekti na području aglomeracije Split – Solin. Postojeći upravljački centri su glavni centar Kopilica, pomoćni centar Ravne njive za vodoopskrbni sustav Split – Solin, pomoćni centar Kunčeva greda za vodoopskrbni sustav Solin – Kaštela – Trogir i pomoćni centar Stupe za kanalizacijski sustav Split – Solin u kojima će se izvršiti zamjena postojećih računala sa SDNU funkcijama, nadogradnja postojećih licenci s najnovijim verzijama, integracija podcentara i uvođenje u sustav objekata aglomeracije Split - Solin. Potonje je neophodno jer postojeći centri/podcentri nemaju dostatan kapacitet za uključivanje planiranih brojnih novih objekata s opremom prilagođenom novim operativnim sustavima. Ostali dio radova na uključivanju novih objekata u SDNU sastoji se od ugradnje odgovarajuće telekomunikacijske opreme u novim lokalnim objektima (crpnim stanicama, vodospremnicima) te uspostavljanje sustava veza tj. povezivanje novih objekata sa centrima/podcentrima polaganjem optičkih kabela do najbliže postojeće spojne točke u mreži.

Najveći prioritet u smanjenju gubitaka vode na dovodu sa izvora rijeke Jadro predstavlja smanjenje količine prelijevanja na lokaciji CS Ravne Njive. Smanjenje gubitaka vode na preljevu lokaciji crpne stanice Ravne Njive zahtijeva zajednički rad s programerima SDNU kako bi se postigla optimalna kontrola dovoda vode iz izvorišta Jadra i automatiziranje kanalskog dovoda vode do lokacije crpne stanice Ravne njive. Količinu prelijevanja moguće je značajno smanjiti ugradnjom nove automatizirane zapornice na Splitskom kanalu, ugradnjom više mjerača protoka na kanalima i cjevovodima te na preljevu kao i upotrebom inteligentnog SCADA sustava.

Tako će se u sklopu regulacije dovoda vode od izvora Jadra do crpne stanice Ravne njive ugraditi dodatna mjerna oprema na lokacijama duž kanala i cjevovoda na Splitskom i Dioklecijanovom kanalu. Mjerenje protoka u dva kanala (Splitski kanal i Dioklecijanov kanal) važan je instrument za uspostavljanje razumno preciznih informacija o stvarnim protocima kanala, ali također pruža informacije o gubicima i nezakonitoj potrošnji vode. Ujedno, ugradit će se i nova zapornica s elektromotornim pogonom na izvoru Jadro, odnosno na Splitskom kanalu, s dopunom postojeće programske podrške. Nadalje, rekonstruirat će se prva zapornica na Dioklecijanovom kanalu i napraviti 15 preljeva/pregrada duž trase kanala kako bi se ostvarilo tečenje vode s relativno velikom dubinom uz relativno mali protok vode. Na taj način će se osigurati dobra ispunjenost kanala, a protok neće biti značajan. Izvest će se algoritam za regulaciju dotoka vode kroz dovodne kanale. Osnovna funkcija  kontrole protoka kroz Splitski kanal i smanjenja preljeva na CS Ravne njive je smanjenje ukupnih gubitaka, odnosno manji zahvat pitke vode na izvoru Jadra, uz dostatnu opskrbu pitkom vodom svih korisnika vodoopskrbne usluge VIK-a.

Realizacijom radova na sustavu daljinskog nadzora i upravljanja, ostvarile bi se brojne koristi za područje aglomeracije Split – Solin. Povećana efikasnost rezultirala bi boljom koordinacijom i učinkovitijim upravljanjem vodoopskrbnim i kanalizacijskim sustavima, a automatizacija kanalskog dovoda vode, ugradnja dodatne opreme i novih zapornica te rekonstrukcija postojećih elemenata kanala, doprinijet će značajnom smanjenju gubitaka vode, smanjenju količina zahvaćene vode na izvoru Jadro povećavajući efikasnost i održivosti vodoopskrbnog sustava.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.