U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN“ OTVORENO GRADILIŠTE U SPLITU

U četvrtak, 4. travnja na lokaciji vodosprema Visoka (Visoka 2) u Splitu, održano je svečano otvaranje radova na ugovoru „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“ koji su dio „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“.

Na svečanom otvaranju radova prisutnima su se obratili: Miroslav Delić - direktor tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, Ivica Puljak - gradonačelnik Grada Splita, Blaženko Boban - župan Splitsko-dalmatinske županije i Zoran Đuroković - generalni direktor Hrvatskih voda.

Realizacijom ugovora o radovima na „Optimalizaciji spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita” postići će se veći stupanj razdvajanja oborinskih voda od sanitarnih (kućanskih) otpadnih voda te će se time omogućiti prihvat i biološka obrada otpadnih voda sjevernog sliva Splita na UPOV-u Stupe. Nadalje, proširit će se i poboljšati postojeća kanalizacijska i vodoopskrbna mreža te izvršiti sanacija postojeće kanalizacijske mreže na mjestima gdje su prethodno detektirana mjesta oštećenja ili propuštanja.

U sklopu izgradnje nove kanalizacijske mreže obuhvatit će se pojedina gradska područja na kojima danas ne postoji izgrađen kanalizacijski sustav kao što je to primjerice područje Kamena, kao i druga manja gradska područja ili ulice (na području Zvončaca, Kopilice, Mejaša, Žnjana, Pazdigrada, Duilova, kompleks brodogradilišta, itd.) bez izgrađene kanalizacijske mreže. U sklopu dogradnje sustava vodoopskrbe pored ostalog dograditi će se vodosprema Visoka 2 novom vodnom komorom od čak 15.500 m3 i time omogućiti autonomija vodoopskrbnog sustava grada Splita od min. 8 sati bez dovoda vode sa izvora rijeke Jadro.

Na sustavu odvodnje otpadnih voda izgradit će se 16,7 km kanalizacijske mreže, 9 crpnih stanica, 2,2 km  tlačnih cjevovoda, dva kišna preljeva, 7 retencijskih bazena te 2,2 km kabelske kanalizacije. Ujedno, sanirat će se  11,2 km kanalizacijske mreže metodama bez iskopa te napraviti priprema za izvedbu oko 400 kućnih priključaka. Na sustavu vodoopskrbe u sklopu ovog Ugovora izgradit će se 2 km vodoopskrbnih cjevovoda.

Vrijednost Ugovora iznosi 32.375.398,10 eura bez PDV-a, odnosno 40.469.247,62 eura s PDV-om.

O Projektu

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eura, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eura, 129.446.550,25 eura, odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eura ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.