Hercegovačka 8, Split

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP ZEMLJIŠTA

Predmet ovog Javnog natječaja je zakup nekretnine (zemljišta) u Kaštel Štafiliću oznake č. zem. 1282 ZU 1177 k.o. Kaštel Štafilić, površine 3877 m2.