Hercegovačka 8, Split

Otkup otpada - javni poziv - 28.8.2020

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

OTKUP METALNOG OTPADA  I OTPADNIH VOZILA

ključni broj 17 04 01 (bakar, bronca, mjed), 17 04 02 (aluminij),

17 04 05 (željezo i čelik), 17 04 07 (miješani metali), 16 01 04* (otpadna vozila) iz Organizacijskih jedinica u nadležnosti Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split

kolovoz, 2020.

 

 1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Hercegovačka 8, 21 000   SPLIT

OIB:56826138353

internetska adresa: www.vik-split.hr

 

 

 1. OSOBA ZADUŽENA ZA KONTAKT
   

ime i prezime: Marijana Leontić-voditeljica Odsjeka zaštite okoliša

adresa elektronske pošte: marijana.leontic@vik-split.hr

telefon: 021/546-230
Svi upiti vezani za javni poziv šalju se na navedeni e-mail.

 

 

 1. OPIS I OZNAKE GRUPA PREDMETA

 

Otpad koji je predmet otkupa, nudi se cjelokupno. Nema podjela po grupama.
 

 

 1. POSTUPAK

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda s ciljem sklapanja ugovora s jednim gospodarskim subjektom -najpovoljnijim ponuditeljem prema kriteriju najviše ponuđene ukupne cijene ponude.

Rok za dostavu ponuda je 14 dana od dana objave ovog Javnog poziva.
 

 

 1. ROK SKLAPANJA UGOVORA

 

Ugovor se zaključuje na vrijeme od jedne godine, s mogućnošću produljenja Ugovora.

Ugovor se obvezno produljuje dodatkom Ugovora.

 

 

 1. OPIS PREDMETA JAVNOG POZIVA

 

Predmet poziva je otkup otpada ključni broj 17 04 01 (bakar, bronca, mjed), 17 04 02 (aluminij), 17 04 05 (željezo i čelik), 17 04 07 (miješani metali), 16 01 04* (otpadna vozila, koji se trenutno nalaze ili koji će nastati tijekom narednih godinu dana u Organizacijskim jedinicama Naručitelja.

Otpad čine dijelovi, ostaci od izrade i izmjene starih željeznih dijelova, te drugih navedenih metala i slično, tj. od rashoda istrošenih motornih sredstava u vlasništvu Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

Ovim pozivom Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split bi ustupio poslove otkupa predmetnog otpada ovlaštenoj osobi koja je za te poslove registrirana, specijalizirana i tehnički opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za obavljanje tih poslova uz sve važeće dozvole za gospodarenje otpadom.

 

 

 1. KOLIČINE PREDMETA OTKUPA

 

Okvirne količine predmeta otkupa nalaze se u Troškovniku.

Napominjemo da su količine otpada procijenjene i može doći do odstupanja od istih (više/manje), a obračun će se vršiti prema ponuđenim jediničnim cijenama iz Troškovnika i stvarno preuzetim količinama.

Stvarno preuzete količine dokazati će se vođenjem ugovorom definirane dokumentacije.
 

 

 1. MJESTO PREUZIMANJA, VAGANJA I KONTROLNOG VAGANJA

 

Mjesto preuzimanja otpada:

-          pogon Kopilica, Hercegovačka 8, Split

-          Ravne Njive, Domovinskog rata 99, Split

-          mreža Trogir, Put Gospe od Anđela 3, Trogir

 

Ponuditelj obavlja vaganje prikupljenog otpada, te snosi troškove vaganja.
Naručitelj ima pravo vršiti kontrolno vaganje.

Troškove kontrolnog vaganja kao i sve druge troškove vezane uz kontrolno vaganje, snosi Naručitelj.

 

 

 1. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 

Tehnički opis predmetne usluge nalazi se u prilogu – Tehničke specifikacije za pružanje   

usluga otkupa otpada.

 

 

 1. ROK PREUZIMANJA ILI DULJINA TRAJANJA UGOVORA

 

Dinamika i rokovi početka i završetka preuzimanja: tijekom trajanja ugovora, ovisno o stvarnim potrebama Naručitelja.

 

S preuzimanjem će Ponuditelj započeti u roku ne dužem od 5 (pet) dana od potpisivanja ugovora.

Ponuditelj se obvezuje osigurati preuzimanje:

 

 • otpada od ponedjeljka do petka u vremenu od 08,00 - 14,00 sati

 

 

 1. UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA

 

U ovom javnom pozivu za prikupljanje ponuda potrebno je dostaviti slijedeće dokaze:

 1. Za pravnu i poslovnu sposobnost:

1.       Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ili odgovarajuću potvrdu.
Ovim dokazom Ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom javnog poziva.

Članovi zajednice Ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz točke 11. a) 1. Dokaz ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana objave javnog poziva za prikupljanje ponuda

 

                          2.       Preslika važeće Dozvole za obavljanje djelatnosti skupljanja i prijevoza otpada u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19).

 

 1. Za financijsku sposobnost:

 

 1. Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovjetne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
  Potvrdom odnosno ispravom Ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

            Ponuditelj ne smije imati bilo kakvu vrstu dugovanja prema Naručitelju niti smije biti u bilo kakvoj vrsti spora sa Naručiteljem.

 

Dokaz iz točke 11.b) 1. ne smiju biti stariji od 30 dana do dana objave javnog poziva za prikupljanje ponuda i mora biti priloženi u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Članovi Zajednice ponuditelja obavezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz točaka 11.b).

 

 

 1. OBLIK, NAČIN IZRADE, SADRŽAJ I NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

12.1    Oblik i način izrade ponude

 

Sve dijelove ponude potrebno je uvezati u jednu cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (npr. jamstvenikom i naljepnicom sa žigom ponuditelja na poleđini) i označiti rednim brojem stranica.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom, a potpisat će je osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ili osoba koju je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta pisanom punomoći ovlastila za potpisivanje ponude (u ovom slučaju uz ponudu se obvezno prilaže i punomoć za potpisivanje ponude).

Rok važenja ponude je 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda.

Ponuditelj dostavlja ponudu u izvorniku u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na kojoj je nalijepljen obrazac „A-0“ koji čini sastavni dio dokumentacije, te nazivom i adresom ponuditelja.

 

12.2.   Sadržaj ponude

 

Ponuditelj je dužan dostaviti slijedeće:

    1. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude (sadržaj ponude)
    2. popunjen obrazac ponude (Obrazac 1 – PONUDITELJ odnosno Obrazac 2 -ZAJEDNICA PONUDITELJA ovisno o tome tko podnosi ponudu) potpisan po ovlaštenoj osobi nositelja ponude zajednice ponuditelja i ovjeren pečatom
    3. dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti tražene točkom 11. ovog javnog poziva
    4. obrazac 3, izjava ovjerenja i potpisana po ovlaštenoj osobi ponuditelja
    5. troškovnik (popunjen, potpisan i ovjeren)
    6. obrazac 4, izjava ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta iz dokumentacije

Ponuda se dostavljam neposredno na protokol Društva ili poštom preporučeno na adresu Hercegovačka 8, Split u naznaku „Prijava na natječaj za otkup otpada ključni broj 17 04 01 (bakar, bronca, mjed), 17 04 02 (aluminij), 17 04 05 (željezo i čelik), 17 04 07 (miješani metali), 16 01 04* (otpadna vozila).

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave Natječaja na internetskim stranicama Naručitelja.

 

Datum javnog otvaranja pristiglih ponuda biti će naknadno objavljen na internetskim stranicama Društva.

 

 

 1. NAČIN IZRAŽAVANJA, SADRŽAJ I NAČIN PROMJENE CIJENE

 

Cijena ponude mora biti izražena brojkama i slovima u kunama koja se iskazuje na 2 (dvije) decimale za cjelokupan predmet javnog poziva, bez izraženog poreza (PDV-a) koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

Jedinične cijene za otkup otpada, su nepromjenjive za vrijeme trajanja Ugovora.

 

 

 

 1. VALUTA U KOJOJ TREBA BITI IZRAŽENA CIJENA PONUDE

 

Cijena ponude mora biti izražena u kunama.

 

 

 1. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA
   

Ponuditelj će plaćanje izvršiti temeljem ispostavljenog računa u roku 30 dana za isporučenu količinu i vrstu otpada.
U slučaju zakašnjenja plaćanja Ponuditelj je obvezan isplatiti Naručitelju i zakonsku zateznu kamatu važeću za vrijeme trajanja Ugovora.

 

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE
   

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 30 dana duži od roka za dostavu ponude.
Na zahtjev Naručitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

 

 

 1. KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA

 

Ugovor će se sklopiti s 1 (jednim) gospodarskim subjektom, koji dostavi ponudu s ponuđenom najvećom cijenom ponude, koja ponuda bude prihvaćena kao prihvatljiva, prikladna i pravilna.
Ako dva ponuditelja ponude istu cijenu najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

 

 

 1. JEZIK NA KOJEM SE DOSTAVLJA PONUDA

 

Ponuda se dostavlja na hrvatskom jeziku.
Svi dokazi priloženi ponudi moraju biti na hrvatskom jeziku.
Ukoliko su neki od dokumenata i dokaza traženih dokumentacijom na nekom od stranih jezika ponuditelj je dužan dostaviti i prijevod dokumenta/dokaza na hrvatski jezik izvršenog po ovlaštenom prevoditelju.

 

 

 

 

 

 1. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU
   

Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju je 30 radnih dana od dana predviđenog za otvaranje ponuda.

Naručitelj zadržava pravo ne odabrati nijednu ponudu bez obveze obrazlaganja svoje

odluke i bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima, kao i bez obveze snošenja

troškova njihovog sudjelovanja na Javnom pozivu.
 

 

 1. UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA

 

 1. Jedinične cijene navedene u Troškovniku moraju biti iskazane u kunama, bez obračunatog PDV- Jedinična cijena se iskazuje na 2 (dvije) decimale. Jedinična cijena ne može biti iskazana u iznosu 0,00 kn.

 

 1. Ponuditelj mora ispuniti sve stavke Troškovnika.
 1. U cijenu ponude moraju biti uračunati svi troškovi i popusti (manipulativni troškovi, troškovi preuzimanja, vaganja, prijevoza do mjesta za krajnje zbrinjavanje) koje iziskuje pružanje usluge koja je predmet javnog poziva.