Hercegovačka 8, Split

UGRADNJA I KORIŠTENJE PRIKLJUČNIH KANALIZACIJSKIH CRPNIH STANICA U SKLOPU „PROJEKTA POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT-SOLIN“

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin“ u studenom je potpisan Ugovor o isporuci opreme za održavanje mreže za grupu 2 nabave: Nabava i ugradnja crpnih stanica kućnih priključaka. U sklopu potonjeg nabavlja se 110 malih kućnih crpnih stanica koje će omogućiti spajanje na sustav javne odvodnje objekata koji se nalaze na koti terena nižoj od kote glavnog kolektora. Stoga, u nastavku donosimo upute potencijalnim korisnicima za ugradnju i korištenje priključnih kanalizacijskih crpnih stanica.

Upute za ugradnju i korištenje priključnih kanalizacijskih crpnih stanica

Male priključne crpne stanice u pravilu su dio internog sustava odvodnje, koji je u vlasništvu vlasnika ili posjednika nekretnine.

Troškove izgradnje i održavanja sustava interne odvodnje u cijelosti snose vlasnici nekretnina, odnosno korisnici usluge vodoopskrbe i odvodnje. Iznimno nabavu internih crpnih stanica javni isporučitelj vodnih usluga može financirati iz sredstava projekata financiranih sredstvima Europske unije, sredstava NZR sukladno planu izgradnje KVG-a ili iz sredstava jedinica lokalne samouprave.

Kriterij za donošenje ovakvog rješenja je sljedeći: da je na predmetnom području izgrađen javni sustav odvodnje i postignut visok stupanj priključenosti, a konkretni slučaj predstavlja iznimku gdje nije moguće ostvariti gravitacijski spoj, osim putem internog sustava za prepumpavanje.

U slučaju da se interna crpna stanica nabavlja i ugrađuje iz sredstava EU-a, u sklopu projekata unaprijeđenja vodno-komunalne infrastrukture, javni isporučitelj vodnih usluga financira nabavu interne crpne stanice, a korisnik financira / izvodi ostale radove na internoj instalaciji kao što su građevinski i drugi radovi za instalaciju crpne stanice, instalacija cjevovoda od interne crpne stanice do spoja na sustav javne odvodnje, betonsko ležište za crpnu stanicu, spoj na kućni elektroenergetski priključak i sl.

Interne priključne kanalizacijske crpne stanice koje se nabavljaju i ugrađuju iz sredstava EU projekata ostaju u vlasništvu Vodovoda i kanalizacije Split u amortizacijskom periodu od 5 godina, nakon čega prelaze u vlasništvo korisnika vodnih usluga.

Mogućnost nabave internih crpnih stanica, ne mogu ostvariti korisnici koji su već prethodno spojeni na sustav javne odvodnje, bilo postojećim internim crpnim stanicama, bilo gravitacijski, kao ni oni korisnici koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje, a imaju mogućnost priključenja gravitacijskim putem.

Troškove održavanja interne crpne stanice (koji ne potpadaju pod tvorničku garanciju), kao i troškove električne energije potrebne za rad interne crpne stanice snosi korisnik.

Isporučitelj crpnu stanicu doprema, isporučuje i montira na mjestu ugradnje. Pripremni radovi za ugradnju crpne stanice obaveza su stranke koja se priključuje na sustav javne odvodnje. Pripremni radovi obuhvaćaju iskop, izradu temeljne ploče, dovođenje kućne električne instalacije do crpne stanice, iskop i polaganje tlačnog cjevovoda od crpne stanice do priključnog (prekidnog okna) te pažljivo zatrpavanje crpne stanice u slojevima. Obaveza isporučitelja crpne stanice je: kontrola i odobrenje pripremnih radova, ugradnja, montaža i puštanje u rad (funkcionalna proba).

Korisnik nema pravo na naknadu štete zbog prekida rada interne crpne stanice, odnosno zbog kvara crpne stanice, ukoliko se utvrdi da je isti kvar nastao zbog nepridržavanja odredbi iz članka 12.  Odluke o odvodnji otpadnih voda s područja Aglomeracije Split-Solin.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati: otrovne, krute, tekuće ili plinovite tvari; zapaljive ili eksplozivne tvari; tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima; radioaktivne tvari; organska otapala, nafta i njezini derivati; tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda.

U sustav javne odvodnje strogo se zabranjuje bacanje higijenskih uložaka, pelena, plastičnih vrećica, nerazgradivih higijenskih maramica, plastičnih štapića za čišćenje ušiju i sličnih predmeta koji ugrožavaju funkcioniranje sustava javne odvodnje.

Kvarovi na crpnoj stanici i zastoji u radu koji su uzrokovani nepridržavanjem odredbi iz članka 12. Odluke o odvodnji ne potpadaju pod tvorničku garanciju.

U sklopu ugovora o izvedbi kanalizacijskog priključka između Vodovoda i kanalizacije Split i korisnika vodne usluge potpisat će se Sporazum kojim se definiraju pitanja oko ugradnje i korištenja priključne kanalizacijske crpne stanice.

 

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne vrijednosti 237.807.499,19 eur (1.791.760.602,63 kn), a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 188.387.880,03 eur (1.419.408.482,096 kn), 129.446.550,25 eur (975.315.032,88 kn), odnosno 68,71% financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Preostalih 49.419.619,16 eur (372.352.120,53 kn) ili 31,29% sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.