Vodoopskrba

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split, obuhvaća područja gradova Split, Solin, Kaštela i Trogir, te općine Podstrana, Marina, Okrug, Seget, Klis, Muć, Dugopolje, Lećevica, Šolta i Prgomet.

Sustav Split, Solin, Kaštela, Trogir

Sustav Split, Solin, Kaštela, Trogir

vodoopskrba sa zahvatom na izvoru rijeke Jadro kojim su obuhvaćeni gradovi Split, Solin, Kaštela i Trogir, te općine Podstrana, Okrug, Seget i dio općine Klis

Regionalni vodovod Zagrad

Regionalni vodovod Zagrad

sa zahvatom unutar HE Zakučac na rijeci Cetini, a koji između ostalih područja obuhvaća i Općinu Šoltu, kao i dio Grada Splita

Sustav Općine Marine

Sustav Općine Marine

vodoopskrba sa zahvatom Rimski bunar i Dolac;

Regionalni vodovod Zagore

Regionalni vodovod Zagore

dio je većeg Vodoopskrbnog sustava Ruda, sa zahvatom unutar HE Orlovac na rijeci Rudi, a obuhvaća općine Dugopolje, Muć i Lećevica, te dio općine Klis.

Izvori i zahvati vode

Izvor Jadro

Cijelo područje gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira, te općina Podstrana, Klis, Seget i Okrug vodom se opskrbljuje s krškog izvorišta rijeke Jadra, udaljenoog oko 4 km sjeverozapadno od središta Solina. Slivno područje Jadra seže duboko u zaleđe splitskog bazena i graniči sa slivovima izvora Pantana na zapadu, rijeke Čikole na sjeveru, i rijeke Cetine na istoku, a na osnovi dosadašnjih hidrogeoloških studija pretpostavlja se da površina sliva Jadra iznosi oko 300 km2. Novija istraživanja dokazala su da na istočnom rubu sliva Jadra i Žrnovnice postoji podzemna veza sa vodom rijeke Cetine.

Sam izvor rijeke Jadro nalazi se oko 2,5 km sjeverozapadno od Solina, na području Majdana na koti od 34,6 m n. m., a ukupna duljina rijeke do ušća u Solinski zaljev je oko 4,5 km. U srednjem toku se sastoji od glavnog korita i tri rukavca koja su oko 1,0 km prije ušća u more opet spojena u zajedničko korito. Najveći dio rijeke Jadro je reguliran, ali još uvijek ne u potpunosti. Kao značajno vodeno stanište, gornji tok ove rijeke je proglašen zaštićenim područjem prirode u kategoriji posebnog ihtiološkog rezervata. Srednja godišnja izdašnost izvorišta iznosi malo više od 9,0 m3/s, a srednji protjecaj u mjesecu kolovozu, kad je izdašnost izvorišta minimalna, iznosi oko 4,5 m3.

Voda izvora Jadra je kalcijsko-bikarbonatnoga tipa, sadržava razmjerno malen isparni ostatak, male je mineralizacije i ima malu ukupnu (11,9-12,3 °nj) i karbonatnu (10,3-11,0 °nj) tvrdoću. Voda izvora Jadra u sušnom dijelu godine sadržava malo više klorida od tipičnih krških voda, što je posljedica utjecaja potopljenih zaslanjenih izvora u akumulaciji Perući na rijeci Cetini. Srednje godišnje koncentracije klorida u Jadru iznosile su 13-22 mg/l, a sulfata od 8-36 mg/l. Voda Jadra sadržava malo otopljenog ugljičnog dioksida (oko 5 mg/l).

Prema geometrijskoj srednjoj vrijednosti broja bakterija u 100 ml, voda Jadra spada u I. razred kakvoće. Koncentracija otopljenoga kisika i BPK5 na izvoru Jadra udovoljava standardima za pitku vodu. Sadržaj amonijaka, proteinskog i ukupnog N i ukupnog P bio je niži od MDK. Najveći broj rezultata mineralnih ulja u Jadru iznosio je manje od 0,05 mg/l, najveći broj fenola bio je manji od 0,001 mg/l, a nijedan rezultat fenola nije prelazio 0,002 mg/l. Nijedan rezultat teških metala na izvoru Jadra nije prelazio MDK za pitku vodu. Voda izvora Jadra zamućuje se iznad 4 NTU 8,2-13,5% dana godišnje. Do zamućivanja dolazi za vrijeme jakih oborina, i obično takvo stanje traje razmjerno kratko. Glede bakterijskog zagađenja, voda izvora Jadra prije upuštanja u vodoopskrbni sustav kloriranjem se dovodi u higijenski ispravno stanje.

Izvor Jadra najznačajniji je objekt u vodoopskrbnom sustavu grada Splita. Zbog naglog razvoja grada došlo je do znatnih promjena u širem priljevnom području, ali i u neposrednoj blizini samog izvorišta. U zadnjih nekoliko godina došlo je do dinamične urbanizacije na području cijelog sliva, što nažalost uzrokuje i znatne negativne promjene u kakvoći podzemne vode, a posebno u odnosu na sve učestaliju pojavu prekomjernog zamućenja.

 Posebno je potrebno komentirati raspoložive količine vode na vodozahvatima na Jadru i u budućnosti na Žrnovnici. Potrebne količine vode u maksimalnom danu sasvim vjerojatno neće se moći osigurati u svakom trenutku s izvorišta Jadra. Izvorište Žrnovnice, zbog male izdašnosti u ljetnom razdoblju, ne može dati znatan doprinos te je u prvom redu važno zbog svoje visinske kote od oko 80 mn.m. i mogućnosti gravitacijskog uključenja u sustav vodoopskrbe. Uključenje Žrnovnice, dakle, ima značenje u smislu smanjenja energetskih troškova rada sustava te , što je posebno važno, kao dodatna sigurnost u opskrbi vodom za slučaj izvanrednih okolnosti. Dodatne količine vode za područje splitskog bazena mogu se osigurati iz sliva Cetine (Prančevići) i s izvora Rude, što zasada nije potanje razrađivano. Također, izvor Pantan može služiti kao izvor tehnološke vode, posebno vode za potrebe poljoprivrede, a uz određenu tehnologiju pročišćavanja može služiti i za javnu vodoopskrbu.

Rimski bunar

Crpna stanica “Rimski bunar” sa zahvatom izgrađena je 1975.god. Sama kaptaža je dovršena 1972.god., a sastoji se od vertikalnog zahvatnog okna dubine cca 90 m i od dvije horizontalne drenažne galerije; zapadne duljine 18 m, te istočne duljine 230 m. Voda se zahvaća u vertikalnom bunarskom oknu , sa najniže kote crpljenja od 2,70 m.n.m. i tlači direktno u vodospremnik “Podošljak” sa kotom dna 144 m.n.m., odakle se gravitacijom transportira do potrošača na području Gustirne, Dograda, Vrsina, Poljica, Marine, Svinca i Podorljaka (koji je u Šibenskoj županiji). Izdašnost zahvata “Rimski bunar” omogućava crpljenje količine vode do 60 l/s.

Kakvoća vode je u najvećem dijelu godine zadovoljavajuća, dok u ljetnom sušnom periodu u vrijeme intenzivnog crpljenja izdašnost bunara pada i dolazi do zaslanjenja vode. Ako se usporedi sa vodom iz Jadra voda iz Rimskog bunara sadrži više klorida, sulfata i ima veću tvrdoću , što je posljedica utjecaja morske vode. Za potrebe vodoopskrbe voda se dezinficira kloriranjem.

Laboratorij za pitke vode

Cijelo područje gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira opskrbljuje se vodom sa krškog izvorišta rijeke Jadro čije slivno područje seže duboko u zaleđe splitskog bazena, a na osnovi dosadašnjih hidrogeoloških studija pretpostavlja se da površina sliva Jadra iznosi oko 300 km2. Sam izvor rijeke Jadro nalazi se oko 2,5 km sjeverozapadno od Solina, na području Majdana na koti od 34,6 m n. m. a ukupna duljina rijeke do ušća u Solinski zaljev je oko 4,5 km.

Voda izvorišta Jadro je tipična krška voda, razmjerno brzog podzemnog toka, podložna zamućivanju pogotovo nakon dužih sušnih perioda. Prema vrsti otopljenih soli vodu Jadra svrstavamo u kalcijsko - hidrokarbonatne vode, a budući se Jadro ulijeva u more u Solinskom zaljevu zapaža se i prisutnost klorida pogotovo ljeti. Prema geometrijskoj vrijednosti broja bakterija voda Jadra svrstava se u I razred kakvoće voda prema Uredbi o klasifikaciji voda (NN 77 / 1998).

Važno je napomenuti da se o kakvoći vode izvorišta Jadro u slijedećim godinama mora ozbiljno voditi računa budući u području sliva ima trajnih onečišćivača čije se otpadne vode odvode u podzemlje cijelu godinu i već sad pogoršavaju kakvoću vode krškim izvorima za kišna razdoblja.

Tko prati kvalitetu vode za piće?

Koji se pokazatelji mjere?

Zavod za javno zdravstvo mjeri:

 • Fizikalno-kemijske pokazatelje: pH, električna vodljivost, mutnoća, temperatura, isparni ostatak, kloridi, sulfati, ukupna tvrdoća, karbonatna tvrdoća, nekarbonatna tvrdoća, teški metali
 • režim kisika: O2, zasićenje kisikom, KPK, BPK5, slobodni CO2
 • hranjive tvari: amonijak, nitrati, nitriti, ukupni dušik, fosfati
 • mikrobiološke pokazatelje: broj aerobnih bakterija, ukupni koliformi, fekalni koliformi
 • organske spojeve: masnoće, mineralna ulja, fenoli, detergenti, klonirani pesticidi i halogenirani ugljikovodici

Laboratorij VIK-a mjeri:

 • fizikalno-kemijske pokazatelje: amonijak, nitrate, nitrite, kloride, utrošak KMnO4, mutnoću,električnu vodljivost, temperaturu, pH
 • mikrobiološke pokazatelje: ukupni broj bakterija u 1 ml, broj kolifirmnih bakterija na 37 oC

Koliko često se rade uzorkovanja vode?

LOKACIJA UZORKOVANJA PERIODIČNOST UZORKOVANJA BROJ UZORAKA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
sirova voda 2 puta / mjesečno 24
voda iz slavine   66
voda iz vodospreme   44
LABORATORIJ ZA PITKE VODE - VIK
sirova voda 4 puta / tjedno 210
voda iz slavine svaki dan 3000
sirova voda 24 h / dnevno

Kako se provodi analiza vode?

Analiza vode provodi se u odnosu na važeće hrvatske i europske standarde. Temeljni hrvatski standard koji se odnosi na kakvoću vode za piće je:

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 182/04)

Ovim pravilnikom propisuje se:

 • zdravstvena ispravnost vode koja služi za javnu vodoopskrbu pučanstva kao voda za piće ili za proizvodnju namirnica i pripremu hrane
 • vrste i obim analiza uzorka vode za piće
 • učestalost uzimanja uzoraka vode za piće

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće obuhvaća :

 • vodu na izvorištu
 • vodu nakon procesa prerade, dezinfekcije
 • vodu u spremniku vode za piće
 • vodu u razvodnoj mreži.