Zaštita osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Izjava o povjerljivosti

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti.

Službenom web stranicom http://www.vik-split.hr upravlja društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o Split društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split) sa sjedištem u Splitu na adresi: Hercegovačka 8, upisan u registar Trgovačkog suda Split pod registracijskim brojem upisa: Tt-06/989-2, MB: 06016033 , OIB: 56826138353.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12). Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split prije zaprimljenih podataka korisnika informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, te daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

Ni pod kojim uvjetima nećemo bez vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobne podatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Izjava se primjenjuje od 15.05.2018. do opoziva od strane Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split.

Zaštita osobnih podataka
Zakonom o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Člankom 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da je voditelj zbirke koji zapošljava više od 20 radnika dužan imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka i njegove službene kontakt podatke učiniti javno dostupnim na svojim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.

 

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split :

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Danijela Pranić, dipl.iur.

adresa: Hercegovačka 8, 21000 Split

telefon: +385 (0)21 546-133

e-mail: gdpr@vik-split.hr

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka. Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 39 Opće uredbe, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja  sljedeće zadaće:
(a) informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz  Uredbe te drugim odredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
(b)praćenje poštovanja ove Uredbe te drugih odredaba Unije ili države članice o zaštiti podataka i politika voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
(c) pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35.;
(d)suradnja s nadzornim tijelom;
(e)djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.
Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Zakon i propisi

Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN42/18)
Opća uredba o zaštiti podataka


Propisi EU

Konvencija 108 Vijeća Europe – Zakon o potvrđivanju konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i dodatnog protokola uz konvenciju (MU br. 04/05),
Dodatni Protokol uz Konvenciju 108–Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije 108 (MU br. 12/05),
Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća – Direktiva o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka,
Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća – Direktiva o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti na području elektroničkih komunikacija,
Priručnik o europskom zakonodavstvu o zaštiti podataka,
Handbook on European data protection law.

 

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka